PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ2019-06-10T21:09:36+01:00

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Právní informace a přijetí

V souladu s článkem 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2009 jsou služby informační společnosti a elektronického obchodu uvedeny níže. Současný internetový portál je obsluhován uživateli subjektem, jehož identifikačními údaji jsou

Název společnosti: JITKA FAULL (Centrum Marbella) \ t

NIE: Y2722049-J

Sídlo: Calle Pico Alcazaba 15, Urb. Marques de Atalaya 155, 29680 Estepona. malaga

Telefon 617 583 562

Email: Jitka@centrummarbella.com

Toto právní upozornění zahrnuje obecné podmínky přístupu a používání těchto webových stránek, dále jen „webové stránky“. Využití této webové stránky předpokládá výslovné a úplné přijetí těchto všeobecných podmínek ve verzi zveřejněné v době, kdy k ní uživatel přistupuje, aniž jsou dotčeny konkrétní podmínky, které se mohou vztahovat na některé konkrétní služby webové stránky.

Přístup na webovou stránku je bezplatný, s výjimkou nákladů na připojení přes telekomunikační síť poskytnutých poskytovatelem přístupu smluvně sjednaných uživateli. Některé služby jsou exkluzivní pro naše klienty a jejich přístup je omezen.

Využití Portálu připisuje podmínku uživatele Portálu (dále jen „Uživatel“) a předpokládá přijetí všech podmínek obsažených v tomto Zákonném oznámení. Poskytování služby Portálu má omezenou dobu trvání v okamžiku, kdy je Uživatel připojen k Portálu nebo ke kterékoli z jeho služeb. Uživatel je proto povinen si pozorně přečíst toto Právní upozornění při každé příležitosti, ve které hodlá Portál používat, protože toto a jeho podmínky použití obsažené v tomto Zákonném oznámení mohou být změněny.

Některé služby portálu, které jsou přístupné uživatelům Internetu nebo jsou určeny výhradně pro klienty JITKA FAULL (Centrum Marbella), mohou podléhat určitým podmínkám, nařízením a pokynům, které v případě potřeby toto Právní upozornění nahrazují, doplňují a / nebo upravují a musí být akceptovány. před zahájením poskytování příslušné služby.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou chráněny platnými právními předpisy o duševním vlastnictví.

Jitka Faull je vlastníkem nebo nabyvatelem veškerých práv duševního a průmyslového vlastnictví svých internetových stránek, jakož i prvků v něm obsažených. Proto je reprodukce, distribuce, veřejná komunikace a transformace veškerého obsahu této webové stránky nebo její části pro komerční účely, v jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky, výslovně zakázána.

Všechny produkty a služby na těchto stránkách, které NEJSOU ve vlastnictví společnosti JITKA FAULL, jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků a jsou jako takové uznávány naší společností. Objevují se pouze na stránkách JITKA FAULL (Centrum Marbella) za účelem propagace a shromažďování informací. Tito vlastníci mohou požádat o změnu nebo odstranění informací, které jim náleží.

Podmínky používání portálu

3.1 Všeobecně

Uživatel se zavazuje k řádnému užívání Portálu v souladu se zákonem a tímto právním oznámením. Uživatel odpovídá JITKA FAULL (Centrum Marbella) nebo třetím osobám za škody, které mohou vzniknout v důsledku porušení této povinnosti.

Je výslovně zakázáno používat Portál pro škodlivé účely zboží nebo zájmů společnosti JITKA FAULL nebo třetích osob, nebo že jakýmkoli jiným způsobem přetíží, poškodí nebo zakáže sítě, servery a další počítačový hardware (hardware) nebo počítačové produkty a aplikace (software ) JITKA FAULL nebo třetích stran.

3.2 Obsah

Uživatel se zavazuje používat obsah v souladu se zákonem a tímto právním oznámením, jakož i s dalšími podmínkami, předpisy a pokyny, které mohou být použitelné v souladu s ustanoveními odstavce 1.

S pouhým enunciativním charakterem se uživatel v souladu s platnou legislativou musí zdržet:

◾ Reprodukovat, kopírovat, šířit, zpřístupňovat, veřejně komunikovat, měnit nebo upravovat obsah, s výjimkou případů povolených zákonem nebo s výslovným souhlasem JITKA FAULL nebo vlastníkem práv k využívání.

◾ Reprodukci nebo kopírování obsahu, který lze považovat za software nebo databázi v souladu s platnými právními předpisy o duševním vlastnictví, jakož i jejich veřejnou komunikaci nebo zpřístupnění třetím stranám, pokud tyto akty nutně znamenají reprodukci, k soukromému použití.

RactVyjmout a / nebo znovu použít veškerou nebo podstatnou část Obsahu Portálu, stejně jako databáze, které JITKA FAULL zpřístupňuje Uživatelům.

3.3 Zavedení odkazů na Portál

Uživatel internetu, který chce zavést odkazy z vlastních webových stránek na Portál, musí splňovat podmínky, které jsou podrobně popsány níže, aniž by o nich nevěděli, že se vyhýbají povinnostem vyplývajícím ze Zákona:

Odkaz bude odkazovat pouze na domovskou stránku nebo mai

V každém případě bude v souladu s platnými právními předpisy a platnými předpisy zakázáno zakládat rámy nebo rámce jakéhokoli druhu, které se týkají Portálu nebo umožňují zobrazení Obsahu prostřednictvím Internetových adres odlišných od Portálů. a v každém případě, při pohledu spolu s obsahem mimo Portál tak, že: (I) produkuji, nebo mohou vytvářet, chyby, zmatky nebo klamání u uživatelů o skutečném původu služby nebo Obsahu; (II) předpokládat srovnání nebo nespravedlivé napodobování; (III) slouží k využití pověsti značky a prestiže JITKY FAULL; nebo (IV) jakýmkoli jiným způsobem je zakázáno platnými právními předpisy.

Na stránce, která zavádí odkaz, nebudou učiněny žádné nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné údaje o společnosti JITKA FAULL, jejích partnerech, zaměstnancích, klientech nebo o kvalitě poskytovaných služeb.

V žádném případě nebude vyjádřena na stránce, na které je odkaz umístěn, že JITKA FAULL dala svůj souhlas s vložením odkazu nebo jinak sponzoruje, spolupracuje, ověřuje nebo dohlíží na služby odesílatele.

Používání jakéhokoliv slovního, grafického nebo smíšeného označení nebo jakéhokoli jiného rozlišovacího znaku JITKA FAULL na stránce odesílatele je zakázáno, s výjimkou případů povolených zákonem nebo výslovně povolených JITKA FAULL a vždy, když je to v těchto případech povoleno, přímý odkaz na Portál způsobem stanoveným v tomto článku.

Stránka, která zavádí odkaz, musí věrně dodržovat zákon a nemůže v žádném případě nakládat nebo odkazovat na svůj vlastní obsah nebo obsah třetích stran, že: (I) jsou nezákonné, škodlivé nebo v rozporu s morálkou a dobrými zvyky (pornografické, násilné, rasistické atd.); (II) navodit nebo může v Uživateli vyvolat falešnou představu, že JITKA FAULL se zavázala, podporuje, dodržuje nebo jakýmkoliv způsobem podporuje, myšlenky, prohlášení nebo projevy, zákonné nebo nezákonné, odesílatele; (III) jsou nevhodné nebo nesouvisí s činností JITKA FAULL v souvislosti s místem, obsahem a tématem webové stránky odesílatele.

Vyloučení odpovědnosti

4.1 Informace

Přístup na Portál neznamená povinnost ze strany JITKA FAULL ověřovat pravdivost, správnost, přiměřenost, vhodnost, úplnost a včasnost informací, které jsou jím poskytnuty. Obsah této stránky má obecný charakter a nepředstavuje v žádném případě poskytování právního poradenství nebo jakéhokoli druhu, důvod, proč tyto informace nejsou dostatečné pro osobní nebo obchodní rozhodnutí Uživatele.

JITKA FAULL neodpovídá za rozhodnutí učiněná z informací poskytnutých na Portálu nebo za škody způsobené Uživateli nebo třetím osobám v důsledku činností založených výhradně na informacích získaných na Portálu.

4.2 Kvalita služby

Přístup na Portál neznamená povinnost JITKA FAULL kontrolovat nepřítomnost virů, červů nebo jiných škodlivých počítačových prvků. Uživatel je v každém případě zodpovědný za dostupnost odpovídajících nástrojů pro detekci a dezinfekci škodlivých počítačových programů.

JITKA FAULL neodpovídá za škody způsobené na počítačovém vybavení Uživatelů nebo třetích osob během poskytování služby Portálu.

4.3 O dostupnosti služby

Přístup na Portál vyžaduje služby a dodávky od třetích stran, včetně dopravy přes telekomunikační sítě, jejichž spolehlivost, kvalita, kontinuita a funkce neodpovídají JITKA FAULL. Služby poskytované prostřednictvím Portálu proto mohou být pozastaveny, zrušeny nebo nedostupné, dříve nebo současně s poskytováním služby portálu.

JITKA FAULL neodpovídá za žádné škody nebo ztráty jakéhokoli druhu způsobené uživateli, které mají za následek selhání nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které způsobují pozastavení, zrušení nebo přerušení služby portálu během jeho poskytování nebo před tím.

4.4 Obsah a služby propojené prostřednictvím Portálu

Přístupová služba na Portál obsahuje technická propojovací zařízení, adresáře a dokonce i vyhledávací nástroje, které uživateli umožňují přístup na jiné internetové stránky a portály (dále jen „linkované stránky“). V těchto případech JITKA FAULL působí jako poskytovatel zprostředkovatelských služeb v souladu s článkem 17 zákona č. 34/2002 ze dne 12. července, Služby informační společnosti a elektronického obchodu (LSSI) a bude odpovědná pouze za obsah a poskytované služby. na odkazovaných lokalitách v rozsahu, v jakém jste se o protiprávnosti dozvěděli efektivně a spojení s náležitou péčí jste neaktivovali. V případě, že se Uživatel domnívá, že existuje Odkazovaná stránka s nezákonným nebo nevhodným obsahem, může ji sdělit JITKA FAULL v souladu s postupem a účinky stanovenými v článku 6, aniž by toto sdělení obsahovalo povinnost odstoupit od smlouvy. odpovídající odkaz.

V každém případě musí existence Linkovaných lokalit předpokládat existenci dohod

Ochrana dat.

S našimi zásadami ochrany osobních údajů se můžete seznámit s používáním vašich osobních údajů.

Sdělování činností nezákonné a nevhodné povahy

V případě, že si uživatel nebo jiný uživatel internetu uvědomil, že odkazované stránky odkazují na stránky, jejichž obsah nebo služby jsou nezákonné, škodlivé, ponižující, násilné nebo v rozporu s morálkou, mohou se obrátit na JITKA FAULL s následujícími konci:

◾ Osobní údaje komunikátoru: jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

◾ Popis skutečností, které odhalují nezákonnou nebo nevhodnou povahu Propojené stránky;

◾ V případě porušení práv, jako je duševní a průmyslové vlastnictví, osobní údaje vlastníka porušeného práva, je-li osobou jinou než komunikující stranou.

Im Asimismo musí uvést název, který dokazuje oprávněnost vlastníka práv a případně zastupování, aby jednal jménem vlastníka, pokud je osobou jinou než volající;

◾ Expresní prohlášení, že informace obsažené v reklamaci jsou přesné.

Přijetí sdělení uvedené v tomto článku JITKA FAULL neznamená podle ustanovení LSSI efektivní znalost činností a / nebo obsahu indikovaných komunikátorem.

Stejně tak musí uvést název, který prokazuje oprávněnost držitele práv a případně zastupování, aby jednal jménem vlastníka, je-li osoba odlišná od předávající strany; Vyjádřete, že informace obsažené v reklamaci jsou přesné.

Oznámení

Všechna oznámení a sdělení učiněná stranami budou platná v souladu s prostředky povolenými zákonem. Ti, kteří se vztahují k tomuto Portálu, budou považováni za efektivní, pro všechny účely, pokud budou učiněni prostřednictvím Portálu samotného.

Modifikace

JITKA FAULL si vyhrazuje právo provést změny, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění na svých internetových stránkách, které jsou schopny měnit, mazat nebo přidávat jak obsahy, tak služby poskytované prostřednictvím ní a způsob, jakým jsou prezentovány.

Na druhé straně se tyto podmínky mohou kdykoli změnit. Změny budou platné od okamžiku jejich zveřejnění.

Legislativa

Toto právní upozornění se řídí každým ze svých extrémů španělským právem. Za předpokladu, že rozhodné právo dovoluje vzdát se stanovené právní jurisdikce, je určeno jako jurisdikce pro řešení případných sporů, soudů Marbella, uživatel se výslovně vzdává jakékoli jiné jurisdikce, která může odpovídat.